Friday , October 20 2017
Home » Tag Archives: how to use

Tag Archives: how to use

การใช้ ‘but you’

ลองอ่านดูข้างล่างนี้แล้ว ดูว่า เข้าใจหรือไม่นะ กับการใช้  ‘But you’ I want nobody but you. – ฉันไม่ต้องการใครแต่ต้องการเพียงคุณคนเดียว I’ve got everything but you. – ฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นคุณคนเดียว Everybody loves me but you. – ทุกๆ คนรักฉันยกเว้นคุณคนเดียว Nobody understands me but you. – ไม่มีใครเข้าใจฉัน มีแต่คุณคนเดียวที่เข้าใจ I know everyone here but you. – ฉันรู้จักทุกคนที่นี่ ยกเว้นคุณ I hate everything but you. …

Read More »

Fun VS Funny

Fun กับ Funny ต่างกันอย่างไร มีนักเรียนถามมาว่า Fun กับ Funny ใช้อย่างไร ต่างกันอย่างไร ก็เลยจะขอนำมาอธิบายให้คนอื่นๆ ด้วย ก่อนอื่นเลย Fun กับ Funny มันคนละความหมายกัน Fun เป็นได้ทั้ง noun นับไม่ได้ และ Adjective แปลว่า สนุก สนุกสนาน เช่น I had so much fun doing it. [Fun เป็น noun] I had fun today with my friends. [Fun เป็น noun] It was a …

Read More »

การใช้ few, a few, little, and a little

การใช้ a few, few, a little, and little Few แปลว่า 2-3 หรือ เล็กน้่อย Little แปลว่า เล็กน้อย มาดูตารางข้างล่างนี้ดูกันนะ Positive ที่ว่าหมายถึง ถ้าเนื้อหาที่พูดถึงเป็นแง่บวก ก็ให้ใช้ A few หรือ A little Negative ที่ว่าหมายถึง ถ้าเนื้อหาที่พูดถึงเป็นแง่ลบ ก็ให้ใช้ few หรือ little เช่น She has been here only three days, but she has already made a few friends. (+) เธอมาอยู่ ที่นี่เพียงแค่ …

Read More »

การใช้ article a an the

การใช้ article a an the a กับ an บ่งบอกถึง 1 เช่น an apple (แอปเปิ้ล 1 ลูก) แต่ The ไม่มีความหมาย หลักโดยทั่วไปของการเลือกใช้ a, an กับ the อยู่ที่ความเฉพาะเจาะจงของสิ่งที่จะกล่าวถึง จริงๆ แล้วปัญหาส่วนใหญ่คือ เมื่อไหร่ที่จะไม่ต้องใช้ article เลย ใช้ a เมื่อพูดถึงนามทั่วๆ ไป เอกพจน์ และ นามนับได้ ใช้ an เมื่อพูดถึงนามทั่วๆ ไป เอกพจน์ และ นามนับได้ นำหน้านามที่ออกเสียงขึ้นต้นด้วยสระ a e i o u …

Read More »