Friday , October 20 2017
Home » Tag Archives: basic

Tag Archives: basic

Prefer / Would Prefer / Would rather

Prefer / Would Prefer / Would rather แปลว่า ชอบมากกว่า หรือ อยากมากกว่า รูปแบบการใช้ Prefer I prefer something to something else I prefer doing something to doing something else I prefer to do something rather than (do) something else. e.g. I prefer this shirt to the shirt you were wearing yesterday. I prefer …

Read More »

การใช้ If only (แปลว่า ขอเพียงแค่)

การใช้ If only…! (If only….! แปลว่า ขอเพียงแค่) การใช้ If only…! จะเหมือนกับการใช้ I wish เป็นการแสดงความปรารถนากับสิ่งที่ตรงข้ามกับความจริง หลักการใช้ If only 1.  ใช้แสดงความปรารถนาในอดีต (Earlier time) [Had + V3] e.g. If only I had known you were coming!  ขอเพียงแค่ฉันรู้ว่าคุณกำลังมา (ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่า คุณกำลังมา) If only she hadn’t told the police!  ขอเพียงแค่เธอไม่ได้ไปบอกตำรวจ (ตอนนั้นเธอบอกตำรวจไปแล้ว) 2.  ใช้แสดงความปรารถนาในปัจจุบัน (Same time) [V2, …

Read More »

Literally แปลว่าอะไร และใช้อย่างไร

Literally แปลว่าอะไร และใช้อย่างไร Literally (adv) แปลว่า ตรงไปตรงมา อย่างแท้จริง (เป็นการแสดงถึง สิ่งที่กล่าวเป็นความจริง) Now, there are literally thousands of companies using our software. — มีหลายพันบริษัทที่ใช้ software ของเรา I did what she said literally. — ฉันทำตามที่เธอบอกจริงๆ อีกความหมายหนึ่ง ที่ใช้โดยทั่วไป ใช้เป็นการเน้น He missed that kick literally by miles. – เขาเตะพลาดไปหลายไมล์เลยทีเดียว He is literally stupid. – เขาโง่จริงๆ

Read More »

การใช้ few, a few, little, and a little

การใช้ a few, few, a little, and little Few แปลว่า 2-3 หรือ เล็กน้่อย Little แปลว่า เล็กน้อย มาดูตารางข้างล่างนี้ดูกันนะ Positive ที่ว่าหมายถึง ถ้าเนื้อหาที่พูดถึงเป็นแง่บวก ก็ให้ใช้ A few หรือ A little Negative ที่ว่าหมายถึง ถ้าเนื้อหาที่พูดถึงเป็นแง่ลบ ก็ให้ใช้ few หรือ little เช่น She has been here only three days, but she has already made a few friends. (+) เธอมาอยู่ ที่นี่เพียงแค่ …

Read More »