Friday , October 20 2017
Home » Tag Archives: ใช้อย่างไร

Tag Archives: ใช้อย่างไร

I gotta ใช้อย่างไร

I gotta ใช้อย่างไร รูปแบบที่ถูกต้องของ I gotta คือ I’ve got to หรือ I have got to แต่เวลาย่อ ก็จะเหลือ I gotta แปลว่า ฉันต้อง เช่น I gotta obey the laws. ฉันต้องทำตามกฎหมาย I gotta brush my teeth. ฉันต้องแปรงฟัน I gotta go. ฉันต้องไปแล้ว I gotta go to the meeting this afternoon. ฉันต้องไปประชุม บ่ายนี้

Read More »

I wanna ใช้อย่างไร

I wanna ใช้อย่างไร I wanna ย่อมาจาก I want to แปลว่า ฉันต้องการที่จะ เช่น I wanna go. I wanna do it. I wanna marry her. I wanna buy something.

Read More »

I’m gonna ใช้อย่างไร

I’m gonna ใช้อย่างไร I’m gonna มาจาก I’m going to แปลว่า กำลังจะ เช่น I’m gonna go to work. I’m gonna eat some cake. I’m gonna ask her out for dinner. I’m gonna stop talking.

Read More »

I’m getting ใช้อย่างไร

I’m getting ใช้อย่างไร I’m getting + คำนาม แปลว่า กำลังได้รับ I’m getting a cold. ฉันกำลังจะเป็นไข้ I’m getting a job. ฉันกำลังจะได้งานใหม่ I’m getting a headache. ฉันเริ่มจะปวดหัวแล้ว I’m getting a new car. ฉันกำลังจะได้รถคันใหม่ I’m getting + Adj แปลว่า เริ่มที่จะ/ใกล้ที่จะ I’m getting better. ฉันเริ่มดีขึ้น I’m getting tired. ฉันเริ่มเหนื่อยแล้ว I’m getting sleepy. ฉันเริ่มง่วงแล้ว I’m getting …

Read More »

การใช้ Should have + V3/ Should’ve + V3

Should have + V3/ Should’ve + V3   เรื่องนี้ อยากให้ใช้ความรู้สึกในการทำความเข้าใจหน่อยนะ…เป็นภาษาที่สวยมาก ถ้าพูดว่า I should have done แปลว่า ฉันควรจะทำมันไปแล้ว (แต่จริงๆ ไม่ได้ทำ) หรือ I should have told you แปลว่า ฉันควรจะบอกคุณไปแล้ว (แต่จริงๆ ไม่ได้บอก) พอดีเจอเพลงของ Taylor Swift ก็อดใจไม่ได้ที่ต้องมาสอน จากเนื้อเพลงข้างล่างก็จะมี หลายๆ ประโยค เช่น You should’ve said no หรือ You should have said no แปลว่า คุณควรจะตอบปฏิเสธไป (แต่จริงๆ ตอบตกลง) You should’ve gone home หรือ You should have …

Read More »

การใช้ a lot of/ lots of

a lot of และ lots of แปลว่า มากมาย – ทั้งสองคำเป็นคำที่ไม่ทางการ ปกติใช้กับนามพหูพจน์ หรือ นามนับไม่ได้ จะใช้ตัวไหนก็ได้ e.g.    A lot of books are on the table. Lots of books are on the table. A lot of my friends want to go to your party. A lot of money was left on the table. A lot of time is needed to learn English. ** …

Read More »