Friday , October 20 2017
Home » Tag Archives: คำศัพท์

Tag Archives: คำศัพท์

Anticipate versus Expect

Anticipate versus Expect anticipate (v)/ anticipation (n) รอคอยอย่างคาดหวัง expect (v)/ expectation (n) คาดหวัง 2 คำนี้มีความหมายใกล้กันมาก expect จะเป็นอะไรที่มั่นใจว่าจะเกิดขึ้น แต่ anticipate จะเป็นในแง่หวังว่าจะเกิดขึ้น เช่น My expectation is that John and Mary will get married. My anticipation is that they will be married in June next year.

Read More »

Describing graphs

graph

Describing graphs เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้อธิบายกราฟ กัน การเลือกใช้ tense ส่วนใหญ่จะเป็น Past Tense เนื่องจากข้อมูลที่ต้องการอธิบายมันเป็นอดีตไปแล้ว Going Up (กราฟ ที่สูงขึ้น) rose increased went up grew Going Down (กราฟ ที่ต่ำลง) decreased fell dropped declined No Change (กราฟ ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) stayed the same remained constant levelled off stabilised Up and Down (กราฟ ที่มีทั้งขึ้นและลง) fluctuated zig-zagged fluttered undulated Small …

Read More »

Vocabulary for Describing Trends

Vocabulary for Describing Trends   เรามาเรียนรู้การเขียนประโยคเกี่ยวกับการอธิบายแนวโน้ม หรือการเปลี่ยนแปลงกัน Increase verb: to increase, is increasing, has increased, increased noun: an increase of $0.5m/ an increase in spending of $0.5 m เช่น Total expenditure increased from $1 m to $1.5m from 2010 to 2011. From 2010 to 2011 there was an increase in expenditure of $0.5 m. จะใช้เป็น % ก็ได้นะ เช่น …

Read More »

The 100 English words that people want to hear

The 100 English words that people want to hear มาดูคำศัำพท์ 100 คำที่คนอยากรู้ว่า อ่านกันอย่างไร คำว่า I love you ถูกฟังมากที่สุด รองลงมาก็ Awesome, hello, through, though, etc น่าจะสนใจดีนะ ต้องการภาพใหญ่ไปที่ http://www.lexiophiles.com/wp-content/uploads/2010/08/top-100-listened-to-english-words.png ข้อมูลนี้ได้มาจาก lexiophiles.com

Read More »

Literally แปลว่าอะไร และใช้อย่างไร

Literally แปลว่าอะไร และใช้อย่างไร Literally (adv) แปลว่า ตรงไปตรงมา อย่างแท้จริง (เป็นการแสดงถึง สิ่งที่กล่าวเป็นความจริง) Now, there are literally thousands of companies using our software. — มีหลายพันบริษัทที่ใช้ software ของเรา I did what she said literally. — ฉันทำตามที่เธอบอกจริงๆ อีกความหมายหนึ่ง ที่ใช้โดยทั่วไป ใช้เป็นการเน้น He missed that kick literally by miles. – เขาเตะพลาดไปหลายไมล์เลยทีเดียว He is literally stupid. – เขาโง่จริงๆ

Read More »

Verb ที่ตามด้วย preposition ภาค 3

คำที่ใส่วงเล็บหมายความว่า มีหรือไม่มีก็ได้นะ Verbs + from Prevent someone from doing something [ป้องกันใครบางคนจาก…] This would prevent him from getting hurt. Benefit from (doing) something [ได้รับประโยชน์จาก] We have benefited from the meetings. Students benefit from listening to news reports on TV. Differ from something [แตกต่างจาก] Our products differ from other competitor’s products. Distinguish one …

Read More »

Do someone good meaning

Do someone good – ส่งผลดีต่อ Idiom อันนี้ น่า่สนใจมากเหมือนกันนะ I am sure some fresh air will do her good.  –  อากาศที่บริสุทธิ์จะส่งผลดีต่อเธอ The sun in the morning will do us good. – ดวงอาทิตย์ในตอนเช้าจะส่งผลดีต่อเธอ This healthy food will do her good. – อาหารสุขภาพนี้จะส่งผลดีต่อเธอ ** Someone แทนด้วย  me, you, us, them, him, her และ it.

Read More »

Determine และ Undermine อ่านอย่างไรกันแน่

Determine และ Undermine อ่านอย่างไร Determine (v) อ่านว่า ดี เท้อ มิน แปลว่า กำหนด ตัดสินใจ (เน้น เสียงตัวที่ขีดเส้นใต้) เช่น what determined whether you are successful or not? อะไรเป็นตัวกำหนดว่าคุณประสบความสำเร็จหรือไม่ Determined (adj) แปลว่า ตั้งใจ เด็ดเดี่ยว เช่น I am determined to be a doctor. ฉันตั้งใจแน่วแน่ที่เป็นหมอ He was determined to study abroad. ฉันตั้งใจแน่วแน่ที่จะไปเรียนต่างประเทศ Undermine (v) อ่านว่า อัน …

Read More »

ประโยคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง ง่ายๆ

เวลาจะเล่าภาษาอังกฤษให้ต่างชาติฟัง มันยากเหลือเกิน คำศัพท์ก็ไม่ค่อยได้ใช้ จริงมะ? ลองมาดูประโยคง่ายๆ พวกนี้นะ แล้วฝึกเอาไปใช้ดู มีปัญหาไม่เข้าใจ เชิญถามได้ที่ facebook นะ The Thai government is pressuring and trying to disperse the mass rally. รัฐบาลกำลังกดดันและพยายามที่จะสลายการชุมนุม The soldiers fired tear gas and rubber bullets at terrorists – ทหารยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยางไปยังผู้ก่อการร้าย More than 100 people have been injured. — มากกว่า 100 คนที่ได้รับบาดเจ็บแล้ว More than 1 …

Read More »