Tuesday , January 23 2018
Home » Vocabulary » Literally แปลว่าอะไร และใช้อย่างไร

Literally แปลว่าอะไร และใช้อย่างไร

Literally แปลว่าอะไร และใช้อย่างไร

Literally (adv) แปลว่า ตรงไปตรงมา อย่างแท้จริง (เป็นการแสดงถึง สิ่งที่กล่าวเป็นความจริง)

Now, there are literally thousands of companies using our software. — มีหลายพันบริษัทที่ใช้ software ของเรา

I did what she said literally. ฉันทำตามที่เธอบอกจริงๆ

อีกความหมายหนึ่ง ที่ใช้โดยทั่วไป ใช้เป็นการเน้น

He missed that kick literally by miles. – เขาเตะพลาดไปหลายไมล์เลยทีเดียว

He is literally stupid. – เขาโง่จริงๆ