Saturday , July 22 2017
Home » Vocabulary » Deserve แปลว่าอะไร

Deserve แปลว่าอะไร

Deserve แปลว่าอะไร

ก่อนหน้านี้ได้สอนการใช้ Be supposed to ไป be supposed to แปลว่า สมควรที่จะต้อง มีความหมายในเชิง ‘จำเป็นต้องทำ’

มีอีกคำหนึ่งที่มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียว

Deserve แปลว่า สมควรที่จะได้รับ (เนื่องจากความประพฤติที่ดี)

เช่น

You don’t deserve this prize. คุณไม่สมควรที่จะได้รับรางวัลนี้

After all the hard work, you deserve a holiday. หลังจากการทำงานหนักที่ผ่านมา คุณสมควรที่จะได้รับการหยุดพัก

I hope they get the punishment they deserve. ฉันหวังว่าพวกเขาจะได้รับการลงโทษที่พวกเขาสมควรที่จะได้รับ

Spain deserved to win that match. สเปนสมควรที่จะได้รับชัยชนะในการแข่งขัน ครั้งนั้น

I’m sorry for them. They deserve better. ฉันเสียใจกับพวกเขา พวกเขา สมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้

2 comments

  1. Gooodddd… Thanks ka