Saturday , July 22 2017
Home » Grammar » The most often used tense – present perfect tense

The most often used tense – present perfect tense

เชื่อมั้ยครับว่า เวลาที่เราสนทนากัน ทั้งในที่ทำงาน หรือไม่ก็เรื่องราวทั่วๆไป tense ส่วนใหญ่ที่ใช้คือ

present perfect tense

รูปแบบก็คือ S + has/have + V3

ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน หรือมองว่าเป็นประสบการณ์ **Tense นี้ไปต้องมีเวลาระบุ

เวลาแปล

ประโยคบอกเล่า ให้แปลว่า แล้ว
ประโยคปฎิเสธ ให้แปลว่า ยัง
ประโยคคำถาม ให้แปลว่า แล้วหรือยัง

เช่น

  • I have done the work. – ฉันทำงานเสร็จแล้ว
  • John has been to Thailand. – พวกเขาเคยไปประเทศไทยมาแล้ว
  • I have seen that movie. – ฉันดูหนังเรื่องนั้นมาแล้ว
  • She has not received my email. – เธอยังไม่ได้รับ email ของฉัน
  • He has passed away. – เขาได้จากไปแล้ว (เสียชีวิตแล้ว) [ฟังดู สุภาพกว่า He has died]
  • She hasn’t washed her car since last week. – เธอยังไม่ได้ล้างรถตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
  • Have you met him? คุณเจอเขาแล้วหรือยัง

จะเห็นว่า ประโยคที่เห็นเหล่านี้ เป็นเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ กรอบของเวลาจะเป็นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผมเลยมองว่า 80% ของการสื่อสาร พูดคุย ภาษาอังกฤษจะใช้ tense นี้

สามารถ print ตารางกิริยา 3 ช่องไปทบทวน จาก link ข้างล่างนี้

http://iambed.com/2008/11/20/irregular-verb-chart-กริยา-3-ช่อง/

One comment