Saturday , July 22 2017
Home » Speaking » การอ่าน Th

การอ่าน Th

การอ่านออกเสียง ตัว Th

วิธีอ่าน ให้เอาลิ้นออกมา แล้วฟันกัดเบาๆ ลองอ่านคำว่า The ดูนะ อย่าลืม ว่าต้องสังเกตดูว่า ลิ้นเราออกมาหรือเปล่า

ไม่ว่า th จะอยู่ข้างหน้าของคำ ตรงกลาง หรือท้ายประโยค ลิ้นต้องออกมาเสมอ

ลองอ่านคำต่อไปนี้ดู

This

That

Mother

Father

Although

Even though

With

Earth

Worth

ถ้าไม่รู้ว่า ลิ้นต้อง ออกมายังไง ลองดู Mandy Moore ตอนที่เธอร้องเพลงนี้ดูนะ

ชื่อเพลงนี้คือ I wanna be with you. ให้สังเกตตอนที่เธอร้องคำว่า With ดูนะ ลิ้นออกมาอย่างชัดเจน

or http://www.youtube.com/watch?v=yqsMbFEfCC4