Wednesday , September 20 2017
Home » Grammar » การใช้ Wish (ปรารถนา)

การใช้ Wish (ปรารถนา)

การใช้ Wish (ปรารถนา)

เป็นการแสดงความปรารถนากับสิ่งที่ตรงข้ามกับความจริง

หลักการใช้ Wish

1. ใช้แสดงความปรารถนาในอดีต (Earlier time) [Had + V3]

e.g.

I wish it had snowed yesterday. (ความจริง คือ หิมะไม่ได้ตกเมื่อวานนี้)

I wish she had come to my party. (ความจริง คือ เธอไม่ได้มา)

I wish you had called earlier.

We wish he had spoken to us.

2. ใช้แสดงความปรารถนาในปัจจุบัน (Same time) [V2, was/were + Ving]

e.g.

When she was at the party, she wished she were at home.

Now that he is in China, he wishes he understood Chinese.

They wish they were traveling now.

3. ใช้แสดงความปรารถนาในอนาคต (Later time) [Would + V1]

e.g.

You wished she would arrive the next day.

I wish she would change her mind.

I wish it would snow tomorrow.

เมื่อพอเข้าใจแล้ว ลองทำโจทย์ ได้ที่ link ข้างล่างนะครับ

http://www.better-english.com/grammar/wish1.htm
http://www.better-english.com/grammar/wishes.htm
http://www.better-english.com/grammar/wish2.htm

4 comments

  1. ขอบคุณมาก ๆ นะครับ เข้าใจขึ้นมาก ๆ เอาไปใช้สอบได้ด้วยยยเลยอ่ะ

  2. ได้ความรู้มากขึ้น เขียนและยกตัวอย่างเข้าใจง่าย ขอบคุณคะ

  3. ขอบคุณมากๆ ค่ะ ตอนนี้เข้าใจแล้ว