Tuesday , January 23 2018
Home » How to » Yours faithfully and Yours sincerely

Yours faithfully and Yours sincerely

วิธีใช้ Yours faithfully หรือ Yours sincerely ในการเขียนจดหมาย

ปกติถ้าไม่รู้จักชื่อผู้รับ มักจะขึ้นต้นว่า Dear Sir หรือ Dear Madam จะลงท้ายด้วยคำต่อไปนี้

Yours faithfully,       (คำแรกขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่)
Yours truly,             (คำแรกขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่)

ถ้ารู้จักชื่อผู้รับ จะขึ้นต้นว่าเช่น Dear John หรือ Dear Miss Amy จะลงท้ายด้วยคำต่อไปนี้

Yours sincerely,       (คำแรกขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่)
Sincerely yours,       (คำแรกขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่)

ถ้าจดหมายไม่ทางการ แสดงว่าสนิทสนม ก็สามารถลงท้ายด้วยคำต่อไปนี้
Yours,
See you,
Love,
With best wishes,
With kind regards,