Tuesday , January 23 2018
Home » How to » การใช้ a lot of/ lots of

การใช้ a lot of/ lots of

a lot of และ lots of แปลว่า มากมาย

– ทั้งสองคำเป็นคำที่ไม่ทางการ ปกติใช้กับนามพหูพจน์ หรือ นามนับไม่ได้ จะใช้ตัวไหนก็ได้

e.g.    A lot of books are on the table.
Lots of books are on the table.
A lot of my friends want to go to your party.

A lot of money was left on the table.
A lot of time is needed to learn English.

** Verb จะตามคำนาม ตรงนี้ต้องระวังนะครับ

* จริงๆ แล้ว ควรจะใช้ a great deal of หรือ much (ใช้กับนามนับไม่ได้) หรือ
a large number of หรือ many (ใช้กับนามพหูพจน์) แทนซึ่งเป็นคำที่ทางการกว่า เช่น

A large number of books are on the table.
A great deal of milk is left in your glass.